Contact

Contact

De AFSPRAKENLIJN te bereiken op 06 5 7111 739, maandag, woensdag en vrijdag van 12 - 15 uur.

Bent u een NIEUWE PATIENT, wilt u dan een mail sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met een korte uitleg over uw vraag en bellen voor een afspraak met de afsprakenlijn.

BIG nummer: 69024879601

Read more …Contact

 • Hits: 117

Route

Routes

De routes naar de 3 locaties waar mijn praktijk gevestigd is. 

U kunt terecht op drie locaties: Bunnik (gratis parkeren en nabij het station) en in Amsterdam of Den Haag (beiden betaald parkeren en bereikbaar met het OV). Alle locaties zijn rolstoeltoegankelijk.

 • Bunnik

  6 april 2022

  Afspraken in Bunnik zijn op ma en wo.

  Regulierenring 9, 3981 LA Bunnik

  Nabij station Bunnik, 5 minuten

  Route

 • Amsterdam

  6 april 2022

  Afspraken in Amsterdam zijn op di en do

  IMC Visana
  Schalk Burgerstraat 17 1092 JW Amsterdam

  Nabij het Amstel Station, 15 minuten lopen

  Route

 • Den Haag

  Afspraken in Den Haag zijn op vrijdag

  Anna Paulownastraat 37 2518 BB Den Haag

  Nabij de Mauritskade

  Route


Read more …Route

 • Hits: 250

Vergoeding

Vergoedingen

Hieronder vindt u de links naar de mogelijke vergoedingen voor de consulten. 

 • Labels zorgverzekeraars

  2021

  Lees meer

 • Lijst vergoedingen natuurgeneeskunde

  2022

  Lees meer

 • Lijst vergoedingen orthomoleculaire geneeskunde

  2022

  Lees meer

Kosten consult Arts

U betaalt de consulten per pin of contant en ontvangt een nota per e-mail.
Consulten worden niet, of maar deels of geheel vergoed in het aanvullende pakket van uw zorgverzekering. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw consulten, ben ik aangesloten bij twee beroepsverenigingen:

 • de AVIG (Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde, arts voor natuurgeneeskunde, code 24009 of anders)
 • de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde, code 24000)

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars spreken in code-taal:

 • AGB-code vestingpraktijk Bunnik 84055742

 • AGB-code zorgverlener ML van Wetten: 84023703

In 2019 (CZ-groep met 4 labels), 2020 en ook in 2021 (12 labels vergoeden niet meer, 49% van de zorgverzekeraars) is de vergoeding door de zorgverzekeraars weer verminderd of zelfs gestaakt.
Artsen integrale geneeskunde, natuurgeneeskunde en orthomoleculaire geneeskunde hebben bij elk aanvullend pakket een andere of geen vergoeding.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden kunnen van toepassing zijn:

Zorgverzekeraars hanteren veelal de term natuurgeneeskundig 'therapeut', dat terwijl ik als arts werk en ben aangesloten bij een door de zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging, AVIG en MBOG.
Bij zorgverzekeraars die vallen onder VGZ dient de zorgverlener (therapeut) vermeld te zijn in Vergelijk & Kies om voor vergoeding in aanmerking te komen*.

Wel artsenvergoeding bij:
De Amersfoortse, Ditzo, DSW, Stad Holland en Zorg en Zekerheid: natuurgeneeskundige therapie wordt alleen vergoed voor de kosten van een consult bij een arts die BIG-geregistreerd is (ALLE artsen zijn BIG-geregistreerd, zucht).
Bij Zilveren Kruis, Pro Life en De Friesland wordt prestatiecode 24005 ‘Behandeling overige natuurgeneeskunde’ niet meer gedekt (per 2021).
Code 24012 Behandeling Energie Therapie dekt de lading.

Sommige zorgverzekeraars: de natuurgeneeskundig therapeut wordt alleen vergoed voor bepaalde disciplines binnen de natuurgeneeskunde.
Neem bij twijfel contact op met de eigen zorgverzekeraar.
VRAAG DAN WELKE CODES ZIJ HANTEREN BIJ NATUURGENEESKUNDE

Disclaimer: kijk altijd in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.
Praktijk ML van Wetten sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie op deze pagina en die door middel van Zorgwijzer.nl verkregen is

Algemeen

Arts natuurgeneeskunde

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde
GEEN vergoeding ARTS natuurgeneeskunde voor CZ, Ohra, Delta Lloyd en Nationale Nederlanden en vele anderen, tenzij de juiste code wordt gebruikt.
VGZ lijkt de consulten van artsenpraktijk ML van Wetten in Bunnik te vergoeden | https://www.vgz.nl/zorgadvies/zorgzoeker type in: ARTSENPRAKTIJK ML VAN WETTEN

Arts orthomoleculaire geneeskunde

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/orthomoleculaire-geneeskunde#vergoedingen
GEEN vergoeding arts natuurgeneeskunde voor CZ, Ohra, Delta Lloyd en Nationale Nederlanden en vele anderen.
VGZ lijkt de consulten van artsenpraktijk ML van Wetten in Bunnik te vergoeden | https://www.vgz.nl/zorgadvies/zorgzoeker type in: WETTEN

Kosten Laboratorium

Deze zijn voor eigen rekening en geen vergoeding via de basisverzekering of het aanvullende (top)pakket opgenomen

Laboratoriumtesten, door mij als arts aangevraagd, moet u zelf betalen en worden NIET vergoed via
de basisverzekering.
U ontvangt separate nota's voor de laboratoriumkosten

Kosten supplementen

Supplementen betaalt u zelf, u ontvangt een separate nota van de supplementenleverancier.

Kosten medicatie

Receptmedicatie van de apotheek die op recept door mij als arts wordt voorgeschreven, moet u zelf betalen en
vallen veelal niet in de basisverzekering of onder uw eigen risico.
U ontvangt hiervoor separate nota's van de apotheek.

Read more …Vergoeding

 • Hits: 387

Tarieven

Tarieven 2022

Ook in 2022 zijn alle consulten €95, live en telefonisch, het vergt immers evenveel werk.

 • € 47,50

  20 minuten

  • Recept aanvragen per mail (buiten consult om)
 • € 95,-

  30 - 45 - 60 minuten

  • Consulten
  • Nieuwe patienten
  • Vervolg afspraken
  • Telefonisch
 • € 27,50

  5 minuten

  • Beantwoorden e-mail vragen

Een intake bevat twee afspraken: een kennismaking en in kaart brengen van mogelijkheden en een tweede afspraak met een plan voor diagnostiek.
Het bespreken van de uitslagen neemt ook twee consulten in beslag.

In 2022 wordt voor het beantwoorden van een e-mail €27,50 in rekening gebracht.


Read more …Tarieven

 • Hits: 358

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring van praktijk ML van Wetten, arts
Uw persoonsgegevens en uw privacy in deze praktijk

Home

AVG

 • Algemeen

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en deze plichten, die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 • Waarom verwerkt de praktijk persoonsgegevens?

  In deze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 • Wat zijn de plichten van de praktijk?

  Praktijk ML van Wetten volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Welke gegevens verzamelen we van u?

  • NAW gegevens
  • BSN nummer
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Telefoon
  • Mailadres
  • Medische gegevens
  • Huisarts
  • Apotheker
 • Voor welk doel worden uw gegevens verzameld?

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: voor zorgverlening; voor doelmatig beheer en beleid; voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden
  • Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via deze website
  • Alle medewerkers binnen Praktijk ML van Wetten, arts hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening
 • Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar
  Voor kinderen geldt een bewaartermijn van 15 jaar vanaf het 18e levensjaar

 • Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

  U heeft de volgende rechten:
  Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
  Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van uw gegevens naar een andere praktijk (dataportabiliteit)
  Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven
  Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier
  Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten
  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail kenbaar maken aan Praktijk ML van Wetten, arts. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).
  U vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.
  U kunt het dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde op laten halen waarbij u tekent voor ontvangst. Uitvoering van uw rechten is kosteloos, tenzij uw verzoek ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter.

 • Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?

  De medewerkers van Praktijk ML van Wetten, arts hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de arts)

 • Uitwisseling gegevens

  Praktijk ML van Wetten, arts wisselt, nadat u hiervoor gericht schriftelijk toestemming heeft gegeven, medicatiegegevens uit met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de arts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden.

 • Overdracht van uw dossier

  Als u een nieuwe arts voor integrale geneeskunde kiest, kunt u uw arts vragen om uw dossier aan u ter beschikking te stellen.

 • Vraag of klacht

  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of over deze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw arts hierover graag met u in gesprek.

Download AVG


Read more …Privacyverklaring

 • Hits: 244

© 2022 Kim van Wetten; telefonische afspraken online boeken voor bestaande patiënten,
zie: online afspraak boeken
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Powered by YOOtheme.